-
گرید نشریه

زخمه

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
امیرحسین شه دوست
سردبیر
امیرحسین شه دوست
دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
کانال تلگرام
@aut_zakhme
درباره نشریه
زخمه در گذشته ایستاده و از آنجا حال را روایت میکند...