-
گرید نشریه

درنگ

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی
مدیر مسئول
امین نژادمقدم
سردبیر
محمدمهدی زارعی
دانشگاه
امیرکبیر
کانال تلگرام
درباره نشریه
09385133670