-
گرید نشریه

تلگراف

صاحب امتیاز
انجمن های علمی
مدیر مسئول
امیر حسن حاتمی ورزنه
سردبیر
امیر علی اسماعیل زاده
دانشگاه
فرهنگیان شهید آیت نجف آباد
کانال تلگرام
www.telegraph-mag-cfu.blogfa.com
درباره نشریه
09140046673