-
گرید نشریه

امید صنعت

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
آرین مشیری
سردبیر
محمد مهدی شریف عسگری
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
کانال تلگرام
درباره نشریه
09352376776