-
گرید نشریه

آزاد راه

صاحب امتیاز
کانون‌های فرهنگی
مدیر مسئول
فاطمه مدینه خرمی
سردبیر
میلاد صادقی
دانشگاه
آزاد اسلامی واحد همدان
کانال تلگرام
@azadrah_iau
درباره نشریه
09185464014