-
گرید نشریه

زیتون

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
طوبی بوعلی
سردبیر
طوبی بوعلی
دانشگاه
امیرکبیر
کانال تلگرام
zeytoonaut
درباره نشریه
09392421430