-
گرید نشریه

دادگستر

صاحب امتیاز
انجمن های علمی
مدیر مسئول
مهدی مظفری اناری
سردبیر
رضا کمالی پور
دانشگاه
شهید باهنر کرمان
کانال تلگرام
درباره نشریه
09131939445