-
گرید نشریه

فطرس

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
علیرضا مشیدی
سردبیر
مائده فتحی
دانشگاه
آزاد اسلامی اراک
کانال تلگرام
fotrosmedi
درباره نشریه
فرهنگی-سیاسی-اجتماعی