-
گرید نشریه

توقف ممنوع

صاحب امتیاز
جامعه اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول
مصطفی دریاباری
سردبیر
مصطفی دریاباری
دانشگاه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
کانال تلگرام
درباره نشریه