-
گرید نشریه

پژواک

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
حسین همتی فر
سردبیر
حسین همتی فر
دانشگاه
علامه طباطبایی
کانال تلگرام
درباره نشریه
09304434696