-
گرید نشریه

خط قرمز

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی
مدیر مسئول
نیما پوریعقوب
سردبیر
مهدیه جلیلی
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
کانال تلگرام
درباره نشریه
نشریه تحلیلی سیاسی