-
گرید نشریه

پیک دانش

صاحب امتیاز
انجمن های علمی
مدیر مسئول
مریم امرایی
سردبیر
کیمیا تقی زاده میلانی
دانشگاه
الزهرا(س)
کانال تلگرام
درباره نشریه
09302131960