-
گرید نشریه

گذرگاه

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
محسن عبدالهی خلج
سردبیر
محسن عبدالهی خلج
دانشگاه
پیام نور مرکز تهران غرب
کانال تلگرام
t.me/gozargahnews_tehgharbpnu
درباره نشریه
09199745982