-
گرید نشریه

نبض حیات

صاحب امتیاز
انجمن های علمی
مدیر مسئول
مرضیه شراهی
سردبیر
مرضیه شراهی
دانشگاه
فرهنگیان (پردیس زینبیه پیشوا)
کانال تلگرام
درباره نشریه