-
گرید نشریه

هم شاگردی

صاحب امتیاز
جامعه اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول
محمد زادمهر
سردبیر
سید سجاد حشمتی
دانشگاه
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
کانال تلگرام
@akhbar_jad
درباره نشریه
09163358176