-
گرید نشریه

الف

صاحب امتیاز
اتحادیه انجمن‌‌های مستقل دانشجویان
مدیر مسئول
محمدحسین عرب سرخی
سردبیر
محمدحسین عرب سرخی
دانشگاه
دانشگاه سمنان
کانال تلگرام
درباره نشریه
09390414679