-
گرید نشریه

گاهنامه علمی آوای روان

صاحب امتیاز
انجمن های علمی
مدیر مسئول
محمد جهانی
سردبیر
محمد جهانی
دانشگاه
پیام نور استان قم
کانال تلگرام
درباره نشریه
09039747744