-
گرید نشریه

جاده عدالت

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی
مدیر مسئول
محمد نصرتی
سردبیر
سروش حمیدی
دانشگاه
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
کانال تلگرام
@basijutcan_ir
درباره نشریه
09306734334