-
گرید نشریه

مهنا

صاحب امتیاز
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
مدیر مسئول
امین رحمانیان
سردبیر
هادی بردستانی فرد
دانشگاه
فرهنگیان، پردیس شهید رجایی فارس
کانال تلگرام
MohannaMag
درباره نشریه
09393024520