-
گرید نشریه

فصل نامه فرهنگی ادبی الف

صاحب امتیاز
کانون‌های فرهنگی
مدیر مسئول
حسن گنجی
سردبیر
سجاد سبزی بلوچ
دانشگاه
علوم و فنون دریایی خرمشهر
کانال تلگرام
درباره نشریه
09377647110