-
گرید نشریه

نبض

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی
مدیر مسئول
صادق علی‌یاری
سردبیر
مصطفی جعفری
دانشگاه
تهران
کانال تلگرام
درباره نشریه