-
گرید نشریه

ندا

صاحب امتیاز
دفتر تحکیم وحدت
مدیر مسئول
معصومه زورمند
سردبیر
معصومه زورمند
دانشگاه
اتحادیه سراسری
کانال تلگرام
https://t.me/NedayeDokhtaran
درباره نشریه
09902147993