-
گرید نشریه

نیمکت

صاحب امتیاز
کانون‌های فرهنگی
مدیر مسئول
معصومه قاسمی
سردبیر
فائزه زارعی
دانشگاه
فرهنگیان پردیس شهید باهنر همدان
کانال تلگرام
kanoon_ensha
درباره نشریه
صفحه اینستاگرام نشریه نیمکت: nimkat.cfu