-
گرید نشریه

پلاک 313

صاحب امتیاز
کانون‌های فرهنگی
مدیر مسئول
منا هادوی
سردبیر
مریم ستوده
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
درباره نشریه