-
گرید نشریه

وارثین

صاحب امتیاز
نشریات مستقل
مدیر مسئول
سینا ربیعی
سردبیر
فاطمه عبدی
دانشگاه
علامه طباطبایی تهران
کانال تلگرام
@M_t_varesin
درباره نشریه
تربیت نیروی مومن و متخصص مجاهد در تراز انقلاب اسلامی و انقلاب حضرت حجت