-
گرید نشریه

راهبرد

صاحب امتیاز
انجمن های علمی
مدیر مسئول
علی جویافر
سردبیر
علی جویافر
دانشگاه
دانشگاه یزد
کانال تلگرام
RahBordMag@
درباره نشریه
راهبرد تنها نشریۀ رسمی ارگان انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد است که دی ماه 97 توانست لقب برترین نشریه دانشجویی مهندسی صنایع در ایران را کسب کند.