-
گرید نشریه

آزاد اندیشان

صاحب امتیاز
کانون‌های فرهنگی
مدیر مسئول
رقیه نوروزی
سردبیر
فائزه واعظی
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
کانال تلگرام
درباره نشریه
09105855137