-
گرید نشریه

سرو امید

صاحب امتیاز
کانون‌های فرهنگی
مدیر مسئول
علیرضا رستم زاده رنانی
سردبیر
نگین معصوم
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)
کانال تلگرام
درباره نشریه
09130093921