-
گرید نشریه

قلم قوچان

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی
مدیر مسئول
سجاد اژدری رحمتی
سردبیر
زهرا قلیپور
دانشگاه
پیام نور مرکز قوچان
کانال تلگرام
درباره نشریه
از نوک قلم نشریه ها باید خون بچکد..