-
گرید نشریه

آئینه

صاحب امتیاز
بسیج دانشجویی
مدیر مسئول
امین علمایی
سردبیر
امین علمایی
دانشگاه
فردوسی مشهد
کانال تلگرام
@nashreaeeneh
درباره نشریه
09150642014