لیگ‌ها

لیگ تابستان

دکّه در مسیر آغاز، اقدام به برگزاری اولین لیگ نشریات دانشجویی می کند. لیگ تابستان به عنوان اولین قدم، این...

تست لیگ

دکّه در مسیر آغاز، اقدام به برگزاری اولین لیگ نشریات دانشجویی می کند. لیگ تابستان به عنوان اولین قدم، این...
شرکت در لیگ

پاییزه – ۱۳۹۷

دکّه در مسیر آغاز، اقدام به برگزاری اولین لیگ نشریات دانشجویی می کند. لیگ تابستان به عنوان اولین قدم، این...

لیگ آزمایشی گام

دکّه در مسیر آغاز، اقدام به برگزاری اولین لیگ نشریات دانشجویی می کند. لیگ تابستان به عنوان اولین قدم، این...
شرکت در لیگ

لیگ پاییزه-۱۳۹۶

دکّه در مسیر آغاز، اقدام به برگزاری اولین لیگ نشریات دانشجویی می کند. لیگ تابستان به عنوان اولین قدم، این...
شرکت در لیگ