لیگ‌ها

چهارمین لیگ نشریات دانشجویی دکه

بسم الله الرحمن الرحیم سایت «دکّه» با هدف حمایت از نشریات دانشجویی و تهیه اولین آرشیو کامل از نشریات دانشجویی...
شرکت در لیگ

لیگ تابستان

بسم الله الرحمن الرحیم سایت «دکّه» با هدف حمایت از نشریات دانشجویی و تهیه اولین آرشیو کامل از نشریات دانشجویی...

تست لیگ

بسم الله الرحمن الرحیم سایت «دکّه» با هدف حمایت از نشریات دانشجویی و تهیه اولین آرشیو کامل از نشریات دانشجویی...
شرکت در لیگ

لیگ آزمایشی گام

بسم الله الرحمن الرحیم سایت «دکّه» با هدف حمایت از نشریات دانشجویی و تهیه اولین آرشیو کامل از نشریات دانشجویی...
شرکت در لیگ

لیگ پاییزه-۱۳۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم سایت «دکّه» با هدف حمایت از نشریات دانشجویی و تهیه اولین آرشیو کامل از نشریات دانشجویی...
شرکت در لیگ