سید محمدعلی قربانی

دانشجوی کارشناسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دیکتاور (به بهانه بازگشت کانال‌های انقلابی به تلگرام)

دیکتاتور! رو تیتر: به بهانه بازگشت کانال‌های انقلابی به تلگرام شاید خیلی از شما فیلم «دیکتاتور» را دیده باشید. من...