عاطفه نصوری

شورای سردبیری

رمضان

رمضان ماه تمرین است.. تمرین عشق.. تمرین اراده.. تمرین گذشتن از خویش برای رسیدن به معشوق؛ رمضان یک تحول است.....

عاطفه نصوری
۰۳ ۰۵ ۹۸