محمدجواد زارعی

دانشجوی دانشگاه صنعتی قم

جوان حزب اللهی؛ عامل تاثیر گذار در فضای مجازی

امروز با وجود پیشرفت تکنولوژی و ابزارآلات ارتباط جمعی، اخبار سریعتر از هر چیز دیگر منتقل می‌شود. این اخبار فراتر...